ant. anatomi
ask. askerlik
ast. astronomi
avc. avcılık
biy. biyoloji
bk. bakınız
blş. bilişim
btb. bitki bilimi
coğ. coğrafya
den. denizcilik
dlb. dil bilimi
dnb. din bilimi
dnş. fiilin dönüşlü şekli
edb. edebiyat
edl. fiilin edilgen şekli
eğt. eğitim
eko. ekonomi
esk. eskimiş
ett. fiilin ettirgen şekli
fel. felsefe
fiz. fizik
gkb. gök bilimi
hlk. halk ağzı
huk. hukuk
hyb. hayvan bilimi
is.-f. fiilin isim fiil (mastar) şekli
işt. fiilin işteş şekli
jeo. jeoloji
kim. kimya
mat. matematik
mec. mecaz
mim. Mimarlık
mit. mitoloji
müz. müzik
psk. psikoloji
res. resim
sin. sinema
snt. sanat
spr. spor
sys. siyaset
tar. tarihsel
tek. teknoloji
tıp. tıp bilimi
tic. ticaret
tiy. tiyatro
vb. ve benzeri